مباحثی درروان شناسی وتعلیم وتربیت باتاکید بر درس روانشناسی سال سوم متوسطه

به سؤالات زير مختصر و با تكيه بر نكات اساسي پاسخ دهيد.

1- منظور از روشهاي غلط زندگي چيست؟

2- علل مرگ و مير افراد را در گذشته و امروز مقايسه كنيد؟

3- عوامل ريسك رفتاري را با مثال تعريف كنيد؟

4- هدف از روان‌شناسي سلامت چيست؟

5- اهداف روان‌شناسان سلامت را بيان كنيد؟

6- كاملترين تعريف از سلامت رواني را مطرح كنيد؟

7- طبق تعريف سلامت رواني، فرد بهنجار كيست؟

8- منظور از معيار حداقل چيست؟

9- معيارهاي سلامت رواني را فقط نام ببريد؟

10- منظور از احساسات گسترش يافته چيست؟

11- لازمه‌ي درك فلسفه‌ي زندگي توسط افراد چيست؟

12- معاني مختلف مفهوم بهنجار را بيان كنيد؟

13- بيماري رواني به كدام حالت اطلاق مي‌شود؟ مثال بزنيد.

14- بيماري رواني براساس كدام معيارها تعريف مي‌شود؟

15- ملاكهاي بيماري رواني را نام برده و تعريف كنيد؟

16- منظور از توزيع بهنجار يا طبيعي چيست؟

17- نمودار رفتار غيرعادي و عادي را براساس مدل آماري ترسيم كنيد؟

18- منظور از رفتار غيرعادي براساس هنجار اجتماعي چيست؟

19- شخصيت ضد اجتماعي را تعريف كنيد؟

20- استرس را با ذكر مثالي تعريف كنيد؟

21- منظور از ايجاد كننده‌ي استرس چيست؟ مثال بزنيد.

22- منظور از ناكامي چيست؟ انواع آن را نام برده و تعريف كنيد؟

23- ناكامي شخصي را با ذكر مثال تعريف كنيد؟

24- پرخاشگري را تعريف كنيد و مثال بزنيد؟

25- تعارض از چه چيز ناشي مي‌شود؟

26- انواع تعارض را نام ببريد؟

27- ساده‌ترين نوع تعارض چيست؟ مثال بزنيد.

28- در كدام تعارض تصميم‌گيري مشكل است؟ مثال بزنيد و چرا؟

29- چرا تعارض‌هاي گرايش ـ اجتناب به سختي قابل حل شدن هستند؟

30- فراوان‌ترين نوع تعارض چيست و چرا؟

31- چرا واكنش در مقابل فشار رواني پيچيده و چند بعدي است؟

32- سطوح مختلف واكنش نسبت به فشار رواني را نام ببريد؟

33- پاسخ هيجاني فشار رواني را بيان كنيد؟

34- چه زماني فشار رواني پاسخهاي هيجاني قوي ايجاد مي‌كند؟ و به چه صورت ؟

35- سيستم عصبي خودكار متشكل از چيست؟

36- وظيفه‌ي شاخه‌ي پاراسپاتيك سيستم عصبي خودكار چيست؟ مثال بزنيد.

37- منظور از رفتار مقابله‌اي چيست؟

38- انواع اختلالات رواني را نام ببريد؟

39- منظور از اختلال اضطرابي چيست؟ مثال بزنيد.

40- خصوصيات افراد مبتلا به اضطراب فراگير را بيان كنيد؟

41- ضمن مقايسه هراس و اختلال اضطراب فراگير خصوصيات هر كدام را با ذكر مثال مطرح كنيد؟

42- افراد داراي وسواس فكري ـ عملي داراي چه ويژگيهايي هستند؟

43- اختلالهاي خلقي را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد؟

44- احساس افسردگي ناشي از چيست؟

45- افسردگي باليني را تعريف كنيد؟

46- تشخيص افسردگي مستلزم چه عواملي يا رفتارهايي است؟

47- خصوصيات دوره‌ي شيدايي را مطرح كنيد؟

48- منظور از اختلال اسكيزوفرني چيست؟

49- هذيان و توهم را تعريف كرده و بيان كنيد از ويژگيهاي كدام اختلال محسوب مي‌شوند؟

50- اختلال رواني ـ فيزيولوژيكي به چه نوع بيماري اطلاق مي شود؟

60- تيپ‌هاي مختلف شخصيتي را نام برده و خصوصيات هر دسته را بيان كنيد؟

61- ويژگيهاي افراد مبتلا به اختلالهاي شخصيت را نام ببريد؟

62- بهداشت رواني را از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت تعريف كنيد؟

63- بهداشت رواني بر طبق نظر ساير متخصصان اين رشته چگونه تعريف مي‌شود؟

64- مفهوم پيش‌گيري از چند ديدگاه بررسي مي‌شود؟

65- پيش‌گيري در هر دو ديدگاه داراي چند سطح است و هر سطح به چه معناست؟

66- اقدامات درماني در پيش‌گيري سطح دوم چيست؟

67- موقعيتهاي تأثير گذار در بهداشت رواني را نام برده و در مورد هر كدام توضيح مختصري بدهيد؟

68- خصوصيات عوامل تشكيل دهنده‌ي كار را بررسي كنيد؟

69- عوامل انساني مؤثر در بهداشت روان كاركنان را نام ببريد؟

70- كدام عوامل بهداشت رواني كاركنان را به خطر مي‌اندازد؟

71- عناصر روان درماني را نام ببريد؟

72- منظور از درمان بينشي چيست؟

73- هدف از درمان مراجع ـ محوري چيست و جز كدام درمان محسوب مي‌شود؟

74- منظور از شناخت درماني چيست؟

75- مشهورترين روش در رفتار درماني چيست؟ و چگونه صورت مي‌گيرد؟

76- در دارو درماني براي معالجه‌ي اختلالهاي رواني از كدام داروها استفاده مي‌شود؟

77- درمان الكترو شوك به چه طريق صورت مي‌گيرد؟

78- چه افرادي كم‌تر و چه افرادي بيشتر به مراكز روان درماني مراجعه مي‌كنند و چرا؟

79- دلايل عدم مراجعه‌ي افراد براي درمان را بيان كنيد؟

80- عملكردهاي متفاوت روان‌شناسي باليني و مشاوره را با هم مقايسه كنيد؟

81- عملكرد روان پزشكان را در حيطه‌ي درمان توضيح دهيد؟

82- مراكز ارائه كننده خدمات مشاوره‌اي و روان درماني را نام ببريد؟

83- دو حوزه‌ي مهم براي آموزش متخصصان روان درماني را نام ببريد؟

نوشته شده توسط کریم اسکندری در ساعت 13:28 | لینک  |